Actualiteitsconferenties

Actuariële technieken voor niet-actuarissen

,
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes

Hoe functioneert het actuariaat in praktijk?

 • Wat zijn de principes van het actuariaat en hoe de rendabiliteit van de diverse producten analyseren?
 • Hoe evalueert de actuaris de risico’s en hoe berekent hij de premies en provisies?
 • Wat is de specifieke context van de groepsverzekeringen en pensioenfondsen in België?

 

DATA:

 • Module 1 « Levensverzekering » : 20 en 21 oktober 2020 (Brussel)
 • Module 2 « Schadeverzekering » : 29 en 30 oktober 2020 (Brussel)
 • Module 3 « Groepsverzekeringen en pensioenfondsen » : 26 en 27 november 2020 (Brussel)

 

PRIJS:

3 modules: 3 140 € exclusief BTW
2 modules: 2 350 € exclusief BTW
1 module: 1 400 € exclusief BTW

 

INSCHRIJVING:

Stuur een e-mail naar book-ife@abilways.com

 

PDF programme conférence IFE Belgique Download het programma van deze opleiding en ontdek onze sprekers

 

Heb je hulp nodig? Contacteer ons op +32 (0)2 533 10 20 of per e-mail book-ife@abilways.com

 

Nos intervenants
Filip Jacobs

Program

Initiatie in de actuariële technieken betreffende levensverzekeringen

Actuariële technieken toegepast op levensverzekeringen en kapitalisatie

Wat is de rol van de actuaris in de onderneming?

Wat zijn de fundamentele begrippen van het leven actuariaat?

 • Hoe de intrest berekenen?
 • Sterftekansen – sterftetabellen
 • Hoe de actuele waarden rekenen houdend met de overlevingskansen?
 • Hoe de levensverzekeringspremies berekenen?
 • Zuivere/commerciële/inventarispremie
 • Fractionering
 • De toeslagen van de levensverzekeringscontracten
 • De berekening van de wiskundige voorzieningen

Hoe de actuariële technieken voor verzekeringen in geval van overlijden toepassen?

 • Levenslange verzekeringen
 • Tijdelijke verzekeringen
 • Schuldsaldo verzekeringen

Hoe de actuariële technieken toepassen voor verzekeringen van de oude generatie in geval van leven al dan niet met overlijden?

 • Gemengde verzekeringen
 • Uitgestelde kapitalen met of zonder tegenverzekering
 • Lijfrente

Hoe de actuariële technieken op levensverzekeringen van de nieuwe generatie met prestaties bij leven en overlijden toepassen?

 • Universal Life-verzekeringen
 • Unit linked-levensverzekeringen

Illustraties van levensverzekeringscontracten met becijferde voorbeelden

 • Berekening van de technische voorzieningen
 • Berekening van de solvabiliteitsmarge

Analyse van de rendabiliteit van een levensverzekeringscontract

De balans en de resultatenrekening

Hoe wordt de rendabiliteit gemeten?

Hoe het resultaat samenstellen?

 • Resultaat op sterfte
 • Financieel resultaat
 • Resultaat op kosten

Profit testing: hoe de rendabiliteitsstudie uitvoeren?

Sensitiviteitsanalyse: wat zijn de bepaalde parameters die op de rendabiliteit van een product een invloed hebben?

Simulatie op basis van case studies: invloed van de veranderingen van de parameters op de rendabiliteit

 • Kosten en toeslagen
 • Over- en ondersterfte
 • Financiële producten

Basisbeginselen van de waardering van een levensverzekeringscontract

 • Hoe gaan we een verzekeringscontract waarderen?
 • Traditional Embedded Value
 • Market Consistent Embedded Value

 

Initiatie in de actuariële technieken betreffende schadeverzekeringen

Actuariële schadeverzekeringen: inleiding

Classificatie van verzekeringen

Wat zijn de voornaamste takken binnen niet-leven?

Wat is de Belgische markt?

 • Leven versus niet-leven
 • Distributiekanalen
 • Maatschappijen
 • Producten niet-leven

Wat zijn de grondbeginselen van verzekeren?

Actuariële rendementsberekening
 

De inkomsten

 • Geboekte premie
 • Verworven premie
 • Premiereserve begin van het jaar
 • Premiereserve einde van het jaar

De uitgaven

 • Schadelasten: uitkeringen en schadereserves/IBN(E)R-voorzieningen
 • Interne bedrijfskosten
 • Commissielonen

Het resultaat van het boekjaar

Het resultaat van het voorvaljaar

De afwikkeling van de schadereserves

 • Afwikkelingsdriehoek
 • Chain-laddermethode
 • Invloed op het resultaat

Hoe rekening houden met financiële opbrengsten?

Het resultaat volgens de financiële staten

Statistieken voor de Belgische markt

 • Volgens boekjaar
 • Volgens voorvaljaar

Het resultaat van de voornaamste takken

 • Resultaat van het boekjaar
 • Resultaat van het voorvaljaar
 • Actuarieel rendement
 • Enkele specifieke posten: voorlopige premie – nog uit te geven premie
 • Voorziening voor egalisatie en catastrofen

Herverzekering – deel 1

Waarom herverzekeren?

Wat zijn de herverzekeringsvormen?

 • Facultatief/obligatoir
 • Proportioneel/niet-proportioneel

Opstellen van een nieuw tarief

Solidariteit en segmentering

Hoe de tariefvariabelen selecteren?

 • Frequentietabellen
 • Regressietechnieken

Clustering

 • Soorten clusteringmethodes
 • Enkele agglomeratiemethodes

Hoe de risicopremie voor een homogene klasse bepalen?

 • Aanpassen van de basiscijfers
 • Eenvoudige tariefberekeningsmethoden: methode van de marginale totalen/kleinste-kwadraten methode
 • Lineaire regressie
 • Credibiliteitstheorie
 • Veiligheidsopslag

Van risicopremie naar handelspremie

 • Interne kosten
 • Vergoeding voor de tussenpersoon

Herverzekering – deel 2

 • Hoe de herverzekeringspremie berekenen?
 • Burning cost
 • Exposure rating
 • Compound Poisson Pareto-model

Solvabiliteit en economisch kapitaal

 • Economisch kapitaal
 • Van Solvency I naar Solvency II
 • De economische balans
 • Het vereiste kapitaal
 • SCR non-life

 

Initiatie in de actuariële technieken voor pensioenen met financiering en bepaling van sociale rechten

De verschillende pensioenstelsels en hun karakteristieken

Wat zijn de actuariële basistechnieken voor pensioenen?

 • Actuele waardeberekeningen
 • Intrestberekeningen en financiële annuïteiten
 • Sterftetabellen en berekening van premies voor levensverzekering
 • Herleide waarden en reserveberekeningen
 • Het principe van de jaarberekening
 • Oefeningen in excel

Wat moet u weten over de uitdagingen en kerngegevens over pensioenen in België vandaag?

 • Het engagement op lange termijn
 • Repartitie en kapitalisatie versus 3 pijlers en het belang van generaties
 • Korte beschrijving van de Belgische wettelijke pensioenen (1e pijler)
 • Demografische evolutie en levensverwachting
 • De meerkost van de vergrijzing en politieke oriëntaties
 • Sociale en financiële houdbaarheid

De aanvullende pensioenen (2e pijler)

 • Verantwoording van de tweede pijler
 • vanuit de financieringsbehoeften
 • vanuit fiscaal oogpunt
 • De verschillende soorten pensioensystemen en financiering
 • Op verschillende niveaus met
 • Verschillende soorten collectieve toezeggingen (vaste prestatie / vaste bijdrage / cash-balance) in de schoot van
 • Verschillende soorten pensioeninstellingen
 • Multi-inrichterspensioenstelsels
 • Reglementair kader en business context
 • Gelijkschakeling arbeiders en bedienden
 • Gevoerde debatten en lopende werken: het pensioenlandschap voor morgen in België

Actuariële rekentechniek voor pensioenen

Concepten en rekenwijze van financiering

 • Technisch prudentiële visie in opstap naar financiering
 • Korte en lange termijnverplichtingen
 • Financieringsplan en financieringsmethoden
 • Soorten financieringsmethoden
 • Actuariële assumpties
 • Actuariële berekeningen voor boekhoudkundige waardering en rapportering van de inrichter: basisprincipes voor IFRS-boekhouding (IAS19)

Financieringstechnieken in individuele en collectieve kapitalisatie

 • Methoden met of zonder projectie
 • Individuele of collectieve methoden
 • Voorbeelden en oefeningen

Actuariële berekeningen voor sociale rechten

 • Juridisch kader van verworven rechten
 • Wettelijke minimumrendementsgarantie
 • Sleutelbegrippen en voorbeeld in vaste prestatieregeling
 • Sleutelbegrippen en voorbeeld in vaste bijdrageregeling
 • Berekening voor deeltijdse arbeidscontracten

Bepaling van sociale rechten in aanvullende pensioenen

 • Vaststelling van de rechten en communicatie
 • De rol van Sigedis/DB2P/mypension.be
 • Procedures van uittreding in vaste prestatieregeling
 • Procedures van uittreding in vaste bijdrageregeling
 • Wijziging van de pensioentoezegging en dynamisch beheer

 

Actuariële technieken voor niet-actuarissen
241207

Alle conferenties zijn op afstand te volgen. Neem in dat geval contact met ons op

Pricing
You have exceeded the number of days proposed for this rate.
Your price : 0€ HT
If you have a discount code, please add it in the next step.
You are not available ?

Follow all the news of our conferences in this theme

A question ?
+32 (0)2 533 10 20
Contact us