Actualiteitsconferenties

Overheidspersoneel

01 et 02 mars 2022, Bruxelles
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes

17de jaarlijkse afspraak - Rechtspraak, nieuwe regelingen en praktijk

Aan het onderstaande programma voor 2022 wordt nog gewerkt. Neem gerust contact met ons op over uw wensen met betrekking tot de inhoud.

U kunt ervoor kiezen de conferentie op afstand of ter plaatse te volgen (als de gezondheidstoestand dit toelaat op het tijdstip van het evenement). Gelieve uw keuze op te geven bij uw inschrijving.

 

 • De jaarlijkse conferentie die gewijd is aan het personeel van de openbare dienst
 • Deze conferentie biedt beoefenaars van het ambtenarenrecht en van geschillen over de openbare dienst een overzicht van de recente ontwikkelingen in de regelgeving, de rechtspraak en de praktijk.
 • Academische onderzoekers, advocaten en deskundigen zullen u het laatste nieuws presenteren en u voorzien van sleutels om u te helpen bij het uitvoeren van uw missies
Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

 • Overzicht van recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor het overheidspersoneel
 • Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen die een impact zullen hebben op het pensioenstelsel van statutairen en contractuelen
 • Krijg een volledige update over de belangrijkste veranderingen

Concerned public

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de openbare dienst:

 • HRM-professionals van de Vlaamse en federale overheid en de lokale en provinciale besturen (P&O-adviseurs, stafmedewerkers HRM, personeelsverantwoordelijken, gemeenteschappelijke algemeen directeur …)
 • Lijnmanagers van de overheid en de lokale en provinciale besturen
 • Administratief en financieel directeurs
 • Juridische directeurs
 • Topmanagers
 • Afdelingshoofden
 • Juristen en juridisch adviseurs
 • Advocaten en raadgevers
 • Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving en rechtspraak die van belang zijn voor het overheidspersoneel
 • Krijg een volledige update over de belangrijkste veranderingen

 

Program

Overheidspersoneel

Overheidspersoneel Dag 1 van 2021:

8.40 WELKOM, REGISTRATIE
9.00 INLEIDING DOOR DE VOORZITTER

9.15 PANORAMA VAN RECENTE EN TOEKOMSTIGE NIEUWE REGELGEVING

Sven GATZ, Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid

10.00 RECENTE RECHTSPRAAK IN TUCHTZAKEN MET BETREKKING TOT

• De tuchtprocedure en de verhouding tot het strafrecht
• Verjaring en redelijke termijneis
• De rechten van verdediging en het vermoeden van onschuld
• Het onpartijdigheidsbeginsel
• De tuchtvergrijpen
• De fundamentele rechten en vrijheden van de ambtenaren
• De motivering en de proportionnaliteit van de tuchtsanctie
• Tucht en ontslag van contractuele personeelsleden

Emmanuel Jacubowitz Advocaat-vennoot, Erkend bemiddelaar, XIRIUS

10.45 KOFFIE-NETWERKING - PAUSE

11.15 TELEWERK 2.0

• Bestaat er een onderscheid tussen occasioneel en structureel telewerken?
• Geldt er een verplichte terugbetaling van kosten veroorzaakt door het telewerk?
• Mogelijke impact op andere kostenvergoedingen?
• Fiscaal/parafiscaal lot van een kostenvergoeding?
• Welk materiaal moet ter beschikking worden gesteld?
• Bestaat er een recht op recht op digitale ontkoppeling?
• Hoe omgaan met de verschillen tussen personeel dat kan telewerken en personeel dat niet kan telewerken?
• Wat zijn de specifieke verplichtingen in het kader van de Welzijnswetgeving?
Ann Witters Advocaat-Vennoot, CLAEYS & ENGELS

12.00 VRAAG-EN-ANTWOORDSESSIE

12.30 LUNCH

13.30 RECHTMATIG BESLISSEN IN HET AMBTENARENRECHT: EEN CHECKLIST

• Wat zijn de best practices bij het nemen van beslissingen?
• Wie is bevoegd: in welke mate kunnen bepaalde bevoegdheden worden gedelegeerd?
• Wat zijn de aandachtspunten specifiek bij de motivering van beslissingen?
• Wat zijn de aandachtspunten specifiek bij de besluitvorming door collegiale organen?
• Wat is de invloed van de coronacrisis op de procedures en de besluitvorming?
Liesbeth Todts Docent en doctor-assistent, Universiteit Hasselt Gastprofessor, Universiteit Antwerpen
Advocaat, VAN OLMEN & WYNANT
Vincent Vuylsteke Advocaat-vennoot, VAN OLMEN & WYNANT

14.15 ACTUALIA INZAKE WELZIJN OP HET WERK

• Wat zijn de cijfers voor het absenteïsme in de publieke sector?
• Hoe verhouden de cijfers zich tot de privésector en hoe zijn ze geëvolueerd?
• Welke nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten?
• Wat is de impact van telewerken op het welzijn?
• Wat zijn de goede praktijken voor telewerken?
Heidi Verlinden Gastdocent welzijn & absenteisme ODISEE (Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB))
HR Research Expert, SECUREX

15.00 KOFFIE-NETWERKING - PAUSE

15.30 WAT BETEKENT DE EUROPESE RICHTLIJN WORK LIFE BALANCE VOOR WERKGEVERS UIT DE OPENBARE SECTOR?

• Hoe kunt u medewerkers helpen om werk en privéleven te combineren?
• Hoe kunnen ouders hun werk en gezinsverplichtingen beter met elkaar verzoenen?
• Wat zijn de gevolgen van de Europese richtlijn voor het geboorteverlof, het ouderschapsverlof en het mantelzorgverlof?
• Wat zijn de mogelijkheden na het geboorteverlof of het ouderschapsverlof?
• Flexibilisering: wat staat er op het spel met de nieuwe regels?
• Discriminatie: wat betekent de richtlijn voor de gendergelijkheid bij de toegang tot de arbeidsmarkt?
Kristien Hemeryckx Adviseur Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement, FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA)

16.15 OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTUUR IN UW AFDELING

• Wat zijn de bestuursaanpassingen binnen de administratie?
• Wat zijn de hefbomen van motivatie voor personeel dat op afstand werkt?
• Hoe kunt u innoveren in het beheer van uw personeel?
• Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de digitalisering van de openbare diensten in de afgelopen maanden?
Olivier Niclaus Senior Manager Consulting Public Sector, EY

17.00 VRAAG-EN-ANTWOORDSESSIE
17.40 AFSLUITING VAN DE EERSTE CONFERENTIEDAG

 

Overheidspersoneel Dag 2 van 2021:

8.40 WELKOM, REGISTRATIE

9.00 INLEIDING DOOR DE VOORZITTER

9.15 VOORBEREIDING VAN DE ADMINISTRATIE VAN MORGEN


• Welke vaardigheden moeten worden gezocht en/of ontwikkeld om de uitdagingen van de publieke sector van morgen aan te gaan?
• Het HR-beleid post-corona: lessons learned uit de coronacrisis voor HR-beleid bij de Vlaamse overheid
• Hybride werken
• Nieuwe manier van leidinggeven
• Digitalisering en innovatie
Peter Rabaey Administrateur-generaal, Agentschap Overheidspersoneel, VLAAMSE OVERHEID

10.00 WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE CORONAVIRUSEPIDEMIE (COVID-19) VOOR HET STATUUT EN HET CONTRACT?

• Wat zijn de laatste acties namens Covid-19 en u?
• Hoe zit het met veranderingen in vakbondszaken?
• Gevolgen van de digitalisering voor het ambtenarenrecht
• Welke lessen kunnen in België worden getrokken uit de standpunten die de laatste tijd in andere staten zijn ingenomen?
Alexander De Becker Professor, UNIVERSITEIT GENT Advocaat, BLOOM LAW


10.45 KOFFIE-NETWERKING - PAUSE

11.15 DE TOEPASSING VAN DE GDPR OP DE PUBLIEKE SECTOR – EEN SPECIFIEK STELSEL EN DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

• Is er sprake van een specifiek stelsel van gegevensbescherming voor de publieke sector?
• Op welke punten verschilt de toepassing in de publieke sector van de toepassing in de private sector?
• Welke impact heeft de kwalificatie als “overheid” op de toepassing van de beginselen van het gegevensbeschermingsrecht?
• De uitwisseling van persoonsgegevens – een specifieke regeling in aanvulling van het gegevensbeschermingsrecht
• Welke regels zijn er van toepassing bij de uitwisseling van persoonsgegevens tussen administraties?
Dirk De Bot Zaakvoerder, Data Protection Services for you (DPS4U)

12.00 VRAAG-EN-ANTWOORDSESSIE

12.30 LUNCH

13.30 WILT U LIEVER GELIJK KRIJGEN OF EEN OPLOSSING VINDEN DIE VOLDOET AAN UW BEHOEFTEN EN BELANGEN? BEMIDDELING IN GESCHILLEN MET OVERHEIDSPERSONEEL

• De Waterzooiwet : naar een beter beheer van geschillen met personeelsleden
• Wat is een bemiddeling ?
• Wat mag u van een bemiddeling verwachten (voor- en nadelen) ?
• Welk zijn de valkuilen bij bemiddeling met of binnen het bestuur ?
• Hoe verloopt een bemiddeling ?
Emmanuel Jacubowitz Advocaat-vennoot, Erkend bemiddelaar, XIRIUS

14.15 WELKE AANDACHTSPUNTEN ZIJN ER BIJ DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN? DE BEHEERREGELS VAN DE EERSTE PIJLER

• Hoe werkt het gesolidariseerd pensioenfonds van de FPD?
• Wat is de impact bij vaste benoeming? Wat is de impact van de stopzetting van benoeming?
• Wat zijn de mogelijkheden om de bijdragen via een groepsverzekering of pensioenfonds voor te financieren?
• Wat was de impact in 2020 van de wet «gemengde pensioenen» van 2018?
• Wat met de subsidies van de Vlaamse overheid?
• Welke «verhoogde» responsabiliseringsbijdrage is toegepast voor de besturen die geen 2de pijler hebben opgezet voor hun contractuele personeelsleden?
Saskia Lommelen Partner, NEXYAN

15.00 KOFFIE-NETWERKING - PAUSE

15.30 NEVENACTIVITEITEN VAN DE AMBTENAAR

• Welke extra activiteiten zijn tegenwoordig toegestaan?
• Onder welke voorwaarden? Onder welke omstandigheden? In welke mate?
• Visie op de begrippen belangenvermenging, onpartijdigheid en verenigbaarheid
• In welke gevallen moet de werknemer nog een toestemming aanvragen?
• Formalisme met betrekking tot aanvragen voor nevenactiviteiten
Tom Peeters Advocaat-Rechtsanwalt, GSJ Advocaten

16.15 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN OVERHEIDSPERSONEEL - CASUSGEBONDEN BENADERING

• Overgang van bestuur naar bestuur
• Overgang van bestuur naar publiek-private samenwerkingsvormen
• Detachering
Deborah Smets Advocaat, PUBLIUS

17.00 VRAAG-EN-ANTWOORDSESSIE

17.40 AFSLUITING VAN DE CONFERENTIEDAG

Best of
Overheidspersoneel
241281
Pricing
Bruxelles
Coming Sessions
À distance
Coming Sessions
01-03-2022
02-03-2022
You have exceeded the number of days proposed for this rate.
Your price : 0€ HT
If you have a discount code, please add it in the next step.
You are not available ?

Follow all the news of our conferences in this theme

A question ?
+32 (0)2 533 10 20
Contact us